DUIF Kristal Invest

DUIF Kristal Invest

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka je osnovano je 2000.godine, sa ciljem formiranja Privatizacionog investicionog fonda prikupljenim vaučerima građana, njihovim ulaganjem u preduzeća u procesu njihove privatizacije te upravljanje vlasničkim hartijama u akcionarskim društvima a u ime i za račun akcionara Fonda.

Donošenjem Zakona o investicionim fondovima Društvo je uskladilo akta i organizaciju prema Zakonu, i izvršilo upis u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci dana 29.06.2007.godine pod brojem 071-0-REG-07-001111.

Djelatnost Društva nakon formiranja Fonda je  upravljenje imovinom investicionog fonda. Društvo kontinuirano prati poslovanje emitenata u kojim Fond ima akcije, preko organa u emitentu utiče na poslovanje, vrši prodaju akcija kao i ulaganje novčanih sredstava saglasno Prospektu i poslovnim politikama Fonda, koje donosi Skupština Fonda.

Društvo takođe prikuplja novčana sredstva za Otvoreni investicioni fond te ulaže ta sredstava u vlasničke i dužničke hartije u svoje ime, a za račun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova.

Pored upravljanja Društvo redovno informiše institucije tržišta kapitala i akcionare objavljivanjem mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja, na web stranici Društva i web stranici BL Berze.

Društvo upravlja Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom „Kristal invest fond“ a.d Banja Luka, kao i Otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom „Kristal Kapital”.

U svome poslovanju Društvo se pridržava načela transparentnosti, sigurnosti, profitabilnosti i likvidnosti. Za postizanje navedenih ciljeva konstantno se vrši restruktuiranje portfelja fondova radi smanjenja rizika sa aspekta vrste  i boniteta hartija kao i područja ulaganja.

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo