• Pozovite nas
    + 387 51 320 230

  • Pošaljite nam mail
    info@kristalinvest.com

Maximus fund

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Maximus fund“ je nastao u prvoj fazi preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju „Zepter fond“ a.d. Banja Luka prenosom dijela imovine. Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest” a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka prenijelo vlasništvo na udjele otvorenog investicionog fonda. Kako je broj emitovanih akcija u ZMIF u preoblikovanju Zepter fond 7.448.639 akcija, shodno tome, svaki vlasnik jedne akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka postao je vlasnik jednog udjela u otvorenom fondu u početnom vrednovanju gdje je kapital otvorenog fonda podijeljen na 7.448.639 udjela.

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Maximus fund“ je organizovan kao otvoreni investicioni fond i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika udjela. Fond posluje u skladu sa Zakonom i Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisana Zakonom, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti RS.

Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca, novčane depozite i udjele ciljnog fonda novčanog tržišta.

Investicioni cilj

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje viših prinosa na duži rok a koji bi doveli do:

1. rasta vrijednosti udjela Fonda,

2. održavanje zadovoljavajuće likvidnosti Fonda tako da svaki vlasnik udjela može ostvariti svoje pravo na isplatu.

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visoke rizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.

Neto vrijednost imovine OMIF Maximus fund na dan 17.06.2019. godine

Neto vrijednost imovine
29.509.493,76 BAM
Neto vrijednost imovine po udjelu
4,5249 BAM

Kome je Fond namjenjen/Profil investitora

Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna  lica  kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima.

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje do visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Vrijednost udjela

Maximus2 | amCharts