• Pozovite nas
    + 387 51 320 230

  • Pošaljite nam mail
    info@kristalinvest.com

O nama

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000.godine, sa ciljem formiranja Privatizacionog investicionog fonda prikupljenim vaučerima građana, njihovim ulaganjem u preduzeća u procesu njihove privatizacije te upravljanje vlasničkim hartijama u akcionarskim društvima a u ime i za račun akcionara Fonda.

Donošenjem Zakona o investicionim fondovima Društvo je uskladilo akta i organizaciju prema Zakonu, i izvršilo upis u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci dana 29.06.2007.godine pod brojem 071-0-REG-07-001111.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS br.01-UP-51-108-6/16 od 09.06.2016.godine je izdata dozvola Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka i Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Zepter invest“ a.d. Banja Luka da izvrše statusnu promjenu spajanja uz pripajanje na način da se Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Zepter invest“ a.d. Banja Luka spaja uz pripajanje Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka. Djelatnost Društva je upravljanje imovinom investicionih fondova.