• Pozovite nas
    + 387 51 320 230

  • Pošaljite nam mail
    info@kristalinvest.com

Opportunity fund

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Opportunity fund“ je nastao u prvoj fazi preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka prenosom dijela imovine. Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest” a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka prenijelo vlasništvo na udjele otvorenog investicionog fonda. Kako je broj emitovanih akcija u ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3.224.829 akcija, shodno tome, svaki vlasnik jedne akcije ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka postao je vlasnik jednog udjela u otvorenom fondu u početnom vrednovanju gdje je kapital otvorenog fonda podijeljen na 3.224.829 udjela.

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Opportunity fund“ je organizovan kao otvoreni investicioni fond i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika udjela. Fond posluje u skladu sa Zakonom i Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Investicioni cilj

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje viših prinosa na duži rok a koji bi doveli do:

1. rasta vrijednosti udjela Fonda,

2. održavanje zadovoljavajuće likvidnosti Fonda tako da svaki vlasnik udjela može ostvariti svoje pravo na isplatu.

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoke rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije. Zbog volatilne prirode akcija takvi fondovi nose visok rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većih prinosa.

Neto vrijednost imovine OAIF Opportunity fund na dan 17.06.2019. godine

Neto vrijednost imovine
20.179.914,38 BAM
Neto vrijednost imovine po udjelu
6,9169 BAM

Kome je Fond namjenjen/Profil investitora

Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna  lica  kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima.

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Vrijednost udjela

Oportunity | amCharts