• Pozovite nas
    + 387 51 320 230

  • Pošaljite nam mail
    info@kristalinvest.com

Želim da investiram

Otvoreni investicioni fondovi

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je posebna imovina, bez svojstva pravnog lica, koju uz dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti, osniva društvo za upravljanje.

Otvoreni investicioni fondovi kojima upravlja društvo za upravljanje Kristal invest a.d. Banja Luka nastali su preoblikovanjem Zatvorenih investicionih fondova kojima Društvo upravlja a u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

Rad investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima regulisan je Zakonom o investicionim fondovima i drugim podzakonskim aktima. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske vrši kontrolu i nadzor nad poslovanjem društva za upravljanje investicionim fondovima i investicionog fonda.

Koraci do investiranja

Vlasnik udjela Fonda postaje se podnošenjem pisanog zahtjeva te dostavljanjem propisane dokumentacije Društvu i uplatom novčanih sredstava na ime kupovine udjela na račun Fonda kod banke Depozitara, objavljenom na internet stranici Društva.

Zahtjev koji je zaprimljen u neradne dane smatrat će se da je zaprimljen prvog radnog dana koji slijedi danu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjev može se preuzeti sa internet stranice Društva i isti dostaviti Društvu lično, poštom, faksom ili putem e-mail.

U prve dvije godine nakon registracije otvorenih fondova kojima upravlja Društvu, Društvo će obavještenje o datumu početka i završetka perioda u kojem će se primati zahtjevi za kupovinu i otkup udjela objaviti na jedinstvenom portalu tržišta kapitala Republike Srpske i na internet stranici Društva najkasnije petnaest dana prije početka perioda i obezbijediti da ovo obavještenje bude dostupno za sve vrijeme trajanja perioda.

Duštvo će primati zahtjeve za kupovinu i otkup udjela petnaest radnih dana prije dana  utvrđenog za prodaju i otkup udjela ovim prospektom.

Zbog specifičnosti načina kako su nastali otvoreni fondovi kojima Društvo upravlja, zakonske regulative i činjenice da su isti listirani na Banjalučkoj berzi molimo sve zainteresovane da se upoznaju sa sadržajem Prospekata fondova gdje su detaljnije pojašnjeni rizici ulaganja kao i način kupovine i prodaje udjela.

Zašto investirati?

Diverzifikacija ulaganja – imovinu fondova ulažemo u različite vrste finansijskih instrumenata čime prinos ne zavisi od kretanja cijene samo jednog finansijskog instruementa. Putem diverzifikacije portfelja, smanjuje se rizik kojem se Fond izlaže.

Likvidnost – novčana sredstva možete povući i njima možete raspolagati u svakom trenutku. Društvo je u obavezi da otkupi Vaše udjele najkasnije 3 radna dana od dana prijema Vašeg zahtjeva za prodaju.

Transparentnost – na web stranici Društva redovno će Vam biti dostupna struktura najznačajnih ulaganja prema sektorskom, geografskom i valutnom kriteriju uključujući i cijenu udjela koja se svakodnevno objavljuje.

Profesionalno upravljanje imovinom – imate slobodna finansijska sredstva ali nemate vremena ili ne raspolažete dovoljnim i odgovarajućim informacijama i znanjem za stalno praćenje tržišta? Imovinom Fonda upravlja tim stručnjaka koji svakodnevno prate i analiziraju aktuelne tržišne trendove te na iste pravovremeno reagiraju

Profitabilnost – Fondovi obezbjeđuju prinose u skladu sa definisanom strategijom ulaganja  i pripadajućim rizikom karakterističnim za odabranu strategiju koja je detaljno opisana u Prospektu fondova.

Rizici – Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Pri donošenju odluka o ulaganju, Društvo će, uvažavajući načela profitabilnosti, likvidnosti, sigurnosti i disperzije rizika, svako pojedino ulaganje sagledati u okviru rizičnosti ukupne imovine Fonda. Detaljan opis svakog od navedenih rizika dostupan je u Prospektu Fonda.