• Pozovite nas
    + 387 51 320 230

  • Pošaljite nam mail
    info@kristalinvest.com

Želim da investiram

Otvoreni investicioni fondovi

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je posebna imovina, bez svojstva pravnog lica, koju uz dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti, osniva društvo za upravljanje.

Otvoreni investicioni fondovi kojima upravlja društvo za upravljanje Kristal invest a.d. Banja Luka nastali su preoblikovanjem Zatvorenih investicionih fondova kojima Društvo upravlja a u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

Rad investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima regulisan je Zakonom o investicionim fondovima i drugim podzakonskim aktima. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske vrši kontrolu i nadzor nad poslovanjem društva za upravljanje investicionim fondovima i investicionog fonda.

Koraci do investiranja

Vlasnikom udjela Fonda postaje se podnošenjem pisanog zahtjeva Društvu za kupovinu udjela, te dostavljanjem propisane dokumentacije Društvu i uplatom novčanih sredstava na ime kupovine udjela na račun Fonda kod banke Depozitara, objavljenom na internet stranici Društva.

Zahtjev za kupovinu udjela je dostupan u sjedištu Društva i na internet stranici Društva, isti dostaviti Društvu lično ili poštom.

Prodaja i otkup udjela se vrši u sjedištu Društva, na adresi Milana Rakića 1 Banja Luka. Zahtjevi za kupovinu i otkup udjela će se primati svakim radnim danom od 08h-14h, lično ili poštom uz uredno popunjen zahtjev te prateću dokumentaciju.

Molimo sve zainteresovane da se prije ulaganja upoznaju sa sadržajem Prospekta fondova gdje su detaljnije objašnjeni rizici ulaganja, kao i način kupovine i prodaje udjela.

 

Zašto investirati?

Diverzifikacija ulaganja – imovinu fondova ulažemo u različite vrste finansijskih instrumenata čime prinos ne zavisi od kretanja cijene samo jednog finansijskog instruementa. Putem diverzifikacije portfelja, smanjuje se rizik kojem se Fond izlaže.

Likvidnost – novčana sredstva možete povući i njima možete raspolagati u svakom trenutku. Društvo je u obavezi da otkupi Vaše udjele najkasnije 3 radna dana od dana prijema Vašeg zahtjeva za prodaju.

Transparentnost – na web stranici Društva redovno će Vam biti dostupna struktura najznačajnih ulaganja prema sektorskom, geografskom i valutnom kriteriju uključujući i cijenu udjela koja se svakodnevno objavljuje.

Profesionalno upravljanje imovinom – imate slobodna finansijska sredstva ali nemate vremena ili ne raspolažete dovoljnim i odgovarajućim informacijama i znanjem za stalno praćenje tržišta? Imovinom Fonda upravlja tim stručnjaka koji svakodnevno prate i analiziraju aktuelne tržišne trendove te na iste pravovremeno reagiraju

Profitabilnost – Fondovi obezbjeđuju prinose u skladu sa definisanom strategijom ulaganja  i pripadajućim rizikom karakterističnim za odabranu strategiju koja je detaljno opisana u Prospektu fondova.

Rizici – Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Pri donošenju odluka o ulaganju, Društvo će, uvažavajući načela profitabilnosti, likvidnosti, sigurnosti i disperzije rizika, svako pojedino ulaganje sagledati u okviru rizičnosti ukupne imovine Fonda. Detaljan opis svakog od navedenih rizika dostupan je u Prospektu Fonda.